POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, 3.0 Advocats i Assessors Fiscals informa a aquells usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal a través de qualsevol formulari o email de contacte disponible en la web 3.0 que, les seves dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat de 3.0 ADVOCATS I ASSESSORS FISCALS SLP (en endavant la Firma) – amb de CIF B 65311078, domicili al Carrer Casp nº47 principal 3ª, de Barcelona- i seran tractats amb la màxima confidencialitat i amb la finalitat de i) contactar amb l’usuari per qualsevol medi per a proporcionar-li la informació sobre la Firma i els seus serveis d´assessoria legal i fiscal, així com prestar-li els serveis d´assessoria legal i fiscal que hagi contractat, ii) remetre-li comunicacions comercials amb informació sobre els serveis de la Firma.

Així mateix, llevat que se’ns indiqui el contrari, en un futur l’usuari que hagi facilitat dades personals a la Firma, podrà rebre per qualsevol medi, informació comercial d’altres empreses espanyoles o de la Unió Europea amb les que 3.0 Advocats i Assessors Fiscals col·labora, relacionades amb els sectors de activitat següents: assessoria financera, legal i laboral, consultoria i assegurances. Així mateix, les dades facilitades podran ser comunicades a empreses prestadores de serveis amb la finalitat de que rebis comunicacions comercials dels sectors senyalats.

Així mateix, s’informa els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal que podran exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició (ARCO), mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida a 3.0 Advocats i Assessors Fiscals, SLP, Att. Responsable LOPD, direcció: C/Casp nº47, principal 3ª, 08010, Barcelona, o via email: info@3-0advocats.com. La sol·licitud haurà de contenir: nom i cognoms del usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional de Identitat o passaport, i el motiu concret del dret exercitat.

Share This